Visie op welzijn en zorg

De vereniging streeft na dat de inwoners van Langenboom zo lang mogelijk zelfstandig thuis of in ieder geval in het eigen dorp kunnen blijven wonen. ‘Zo lang mogelijk’ betekent hier: zo lang men het zelf kan en er indien nodig vrijwillige, of indien noodzakelijk, professionele ondersteuning aanwezig is. Wanneer dit niet meer op een verantwoorde manier thuis kan zou dat in speciaal daarvoor bestemde zorgwoningen in het eigen dorp mogelijk gemaakt moeten worden. Het bestuur richt zich primair op de doelgroepen ouderen en alle andere dorpsgenoten met een ondersteuningsbehoefte.

Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn:

 • een goede gezondheid en mobiliteit of voldoende aanbod van ondersteuning in de vorm van zorg of verpleging, professioneel en vrijwillig, in de directe omgeving;
 • sociale contacten (kennen en gekend worden in de directe omgeving; preventie van isolement en eenzaamheid);
 • veiligheid (in en om de woning, variërend van fysieke veiligheid en toegankelijkheid tot sociale veiligheid);
 • aanwezigheid van voorzieningen, welzijnsactiviteiten en dienstverlening in het dorp.

Deze voorwaarden leveren aanknopingspunten voor een verdere uitwerking van de visie voor het bestuur. Hierin staan de volgende begrippen centraal:

 • iedereen wordt gevraagd mee te doen aan de lokale gemeenschap;
 • eigen regie, eigen verantwoordelijkheid;
 • zorg en aandacht voor elkaar;
 • wederkerigheid; zo mogelijk ook iets terugdoen: ontvangen en geven van ondersteuning;
 • vrijwillig waar mogelijk, professioneel waar nodig
 • Deze begrippen sluiten aan bij de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het bestuur streeft er naar dat mensen zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, daarin hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en bereid zijn om -waar mogelijk- iets voor een ander te betekenen.

Uitgangspunten:

 • Vertrouwen in eigen mogelijkheden van mensen en organisaties.
 • Kijken naar wat je wel kunt.
 • Solidariteit is de motor voor een samenleving waar iedereen in mee kan doen.
 • Alle activiteiten zullen plaatsvinden binnen de mogelijkheden van Langenboomse Zorg Coöperatie.

Doelen:

 1. Het in Langenboom aanbieden van faciliteiten en diensten aan haar leden op het gebied van zorg en welzijn, teneinde deze zolang mogelijk in hun woonomgeving laten verblijven. Het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.
 2. De vereniging voorziet in de stoffelijke behoeften van haar leden op grond van overeenkomsten.
 3. Wij trachten onze doelen te bereiken door onder meer:
 4. Het coördineren met en tussen enerzijds haar leden en anderzijds de op het terrein van het welzijn- en de gezondheidszorg opererende instanties en zorgaanbieders;
 5. Secundair: zelf welzijn- en gezondheidszorg te verlenen, daar waar de reguliere zorg om welke reden dan ook te kort schiet;

Wij willen bereiken:

 1. Dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving;
 2. Dat noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Langenboom niet nodig is of verminderd wordt.

Basisactiviteiten

 • Ledenwerving
 • Ontmoetingscentrum uitbouwen
 • Informatie en adviesfunctie
 • Ondersteuning vrijwilligers
 • Onderhouden website.

Programma activiteiten 2015

 • Wijkverpleegkundige betrekken bij ontmoetingspunt.
 • Ontwikkelen dagbesteding.
 • Scholing vrijwilligers.

Bereikbaarheid/ inloopmomenten

Het Ontmoetingspunt is iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag geopend. De VOA’s en Clientondersteuners (van de KBO) evenals de wijkverpleegkundige zijn regelmatig aanwezig en bovendien telefonisch bereikbaar.

Werkgroepen (organisatie opzet)

Iedere werkgroep heeft zijn bestuurlijke contactpersoon.

Samenwerkende partijen

 • Gemeente Mill en Sint Hubert
 • Zorgcoöperaties in Mill
 • Pantein,
 • Radius en ZET
 • Provincie (speciaal vanwege de DOE subsidie)
 • Platform zorg coöperaties NO.
 • KBO

Financiering/ bijdrage derden

 • Eenmalige bijdrage subsidie gemeente
 • Ledencontributie
 • DOE subsidie